ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสาร แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 27
เอกสาร โครงการปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ 29
เอกสาร งานประกันคุณภาพ 38
เอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล 52
เกียรติบัตรศิลปหัถตกรรม ครั้งที่67 ระดับเขตพื้นที่ 45
ระเบียบโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร พุทธศักราช ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.17 KB 70
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่16 พค 60 (ตัวอย่างแผน2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 88 BYTE 52
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่16 พค 60 (ตัวอย่างแผน1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.46 MB 61
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่16 พค 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.85 MB 53
รายชื่อนักเรียนในระบบคัดกรองเด็กยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.89 KB 58
E-mail Obec ครูสามารถใช้งานobecmail ได้จากข้อมูลที่แนบให้ 78
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 66
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 ระดับเขตพื้นที่ 74
แบบฟอร์มแผนการสอนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 51.2 KB 101
เอกสารประกอบการอบรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพม.23 97
แนวทางจัดการเรียนรู้เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียนม.1-ม.3 93
คู่มือจัดการเรียนรู้เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน 100
ตัวอย่างแผนการเรียนเศรษกิจพอเพียงม.ปลาย 83
ตัวอย่างแผนการเรียนเศรษกิจพอเพียงม.ต้น 79