ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนกุดเรือคำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 554
เพิ่มเติม..