กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายพรชัย แก้วอัคฮาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุทธิพงษ์ สนสุวรรณ์
ครู คศ.2