ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพรชัย แก้วอัคฮาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวละมุล เนื่องไชยศ
ครู คศ.1

นางสาวธุรดา ศรีพั้ว
พนักงานราชการ

นางสาวมินตรา โคตรขำ
ครูอัตราจ้าง