คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา หอมขุนทศ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ พิกุลทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนชัย ประณมศรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวธิดา พิมเสน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรนภา เพราะพืชดี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรมชัย สาระวัน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมา มิ่งคำ
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางาสวกัลยารัตน์ สีทอนเหลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวภา ศรีภูมิ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ งิ้วลาย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล วรรณุทรวง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรางทิพย์ แสนสุริยวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐนนท์ มาพร
ตำแหน่ง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติธัช สุปะติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเทคโนโลยี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายกลวัชร รู้บุญ
ตำแหน่ง : ส่งเสริมกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยัน พาเคน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยส่งเสริมกิจกรรมและกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิโชค รอดทอง
ตำแหน่ง : ส่งเสริมระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท จันทวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยส่งเสริมระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภาภัททีย์ สวัสดี
ตำแหน่ง : ส่งเสริมโภชนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ ทัศจันดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยส่งเสริมโภชนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชนาธิป ดวงดี
ตำแหน่ง : ส่งเสริมวิชาการและแนะแนว
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาลี จันทะสอน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยส่งเสริมวิชาการและแนะแนว
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรษา อะโน
ตำแหน่ง : ปฎิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ แปลงศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฎิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธ์ สืบคะสาร
ตำแหน่ง : วัดผลและประเมินผล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัลลิกา เบ็ญจลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวัดผลและประเมินผล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5