ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนธรรม กรุณานำ
ครู คศ.1

นางสาวอรุณรัตน์ มุงคุณ
ครูผู้ช่วย

นายรักพงษ์ เวียงพรมมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาตยา แก้วกัณหา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญประภา นาเคน
ครู คศ.1

นางสาววิชชุนีย์ ต้นภูบาล
ครูอัตราจ้าง