ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธีระพงค์ กรุณานำ
ครู คศ.1

นางสาวอรุณรัตน์ มุงคุณ
ครูผู้ช่วย

นายรักพงษ์ เวียงพรมมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาตยา แก้วกัณหา
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชชุนีย์ ต้นภูบาล
ครูอัตราจ้าง