กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเพ็ญประภา นาเคน
ครู คศ.2

นายรักพงษ์ เวียงพรมมา
ครู คศ.1

นางสาวนาตยา แก้วกัณหา
ครู คศ.1