ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเย็นใจ เคนทวาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประพจน์ อุ่นวิเศษ
ครู คศ.3

นางสมศรี กุดนอก
ครู คศ.3

นางชนิสรา พักตะไชย
ครู คศ.2

นายณัฐพล สุดหนองบัว
ครู คศ.1

นายกิจจา บุพศิริ
ครูผู้ช่วย

นายธรรมนูญ พรหมดา
ครู คศ.1