กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิจจา บุพศิริ
ครู คศ.1

นายประพจน์ อุ่นวิเศษ
ครู คศ.3

นางสมศรี กุดนอก
ครู คศ.3

นางเจนจิรา พักตะไชย
ครู คศ.2

นางเย็นใจ เคนทวาย
ครู คศ.2

นายธรรมนูญ พรหมดา
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข
ครู คศ.1

นายอรมรัตน์ ศรีพรงาม
ครู คศ.1

นางสาวเกษศิรา หงษ์ศรีทอง
ครูผู้ช่วย

นางอรกัญญา สอนถึง
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0944686981
อีเมล์ : senmueng_5054@hotmail.com