ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกษมล ศรีเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุษณีย์ สุริยะเดช
ครู คศ.3

นางสาววรารัตน์ ก้อนธิงาม
ครูผู้ช่วย