กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกษมล ศรีเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุษณีย์ สุริยะเดช
ครู คศ.3

นางสาววรารัตน์ เมฆราช
ครู คศ.1