กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุทธวัฒน์ วันสุทธะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางประกาย พรหมจันทรา
ครู คศ.3

นายไชยา ศรีบุญเรือง
พนักงานราชการ