ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ณรงค์ฤทธิ์ นามเหลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอังคราพร สะตะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายขจรศักดิ์ คนกล้า
ครู คศ.1

นายธนาวัฒน์ การะสุข
ครูอัตราจ้าง