ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวชิรุณ ภูกระเดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐา
ครู คศ.3

นางชุติมา พร้อมวงศ์
ครู คศ.3

ปิยะวรรณ คิดโสดา
ครู คศ.1

ชาญยุทธ วิปัสสา
ครู คศ.1

นางสาวจิรารัตน์ แก้วก้อย
ครูอัตราจ้าง

นายเจษฎา อาจโยธา
ครูอัตราจ้าง