กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวชิรุณ ภูกระเดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0800101157
อีเมล์ : poonki@outlook.com

นางชุติมา พร้อมวงศ์
ครู คศ.3