คณะผู้บริหาร

นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุนิจ แก้วตาบรรเจิด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา