ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
              
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ( ข้อมูล  ณ  วันที่ ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๐ )  ดังนี้

ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.๑ ๗๐ ๗๖ ๑๔๖
ม.๒ ๗๐ ๕๐ ๑๒๐
ม.๓ ๘๐ ๗๔ ๑๕๔
รวม ๑๒ ๒๒๐ ๒๐๐ ๔๒๐
ม.๔ ๒๗ ๓๗ ๖๔
ม.๕ ๒๖ ๕๐ ๗๖
ม.๖ ๒๕ ๔๕ ๗๐
รวม ๗๘ ๑๓๒ ๒๑๐
รวมทั้งสิ้น ๑๘ ๒๙๘ ๓๓๒ ๖๓๐