ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         ข้อมูลพื้นฐาน
   โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดเรือคำ  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๖๔๐๔๒  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓
 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 
มีเขตพื้นที่บริการ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลกุดเรือคำ ตำบลคูสะคาม  และตำบลอินทร์แปลง
 
 
 
ประวัติโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับการประกาศจัดตั้งโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวัน พฤหัสบดี  ที่ ๒๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  ที่เรียนครั้งแรกเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  ตั้งอยู่ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ (นพค.๓๒) จังหวัดสกลนคร มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ คน มีครู - อาจารย์ จำนวน ๓ คน โดยมี
๑. นายวรวิทย์  ไชยโคตร   ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
๒. นางสาวคตินันท์  ศิริขันธ์  ดำรงตำแหน่ง  ครู  ระดับ ๒
๓. นายสมพร  วิทยาขาว     ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ ๑
ต่อมาปี พุทธศักราช ๒๕๒๐ โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนมายังสถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งชาวบ้านสงวนไว้เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีเนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โดย
 
ทิศเหนือ จดถนนสายวานรนิวาส - บ้านม่วง
ทิศใต้ จดที่ดินของนายนิล หมื่นจูม
ทิศตะวันออก จดที่ดินนายเปลี่ยน  พันธุ์สุวรรณ
ทิศตะวันตก     จดที่ดินนายเจริญ   ลาซ่อน
 
เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๖  โรงเรียนได้ขอบริจาคที่ดินเพิ่มเติม คือ
ทิศเหนือ ขอบริจาคจากนายสนอง  เกษรมาลา  นายวัง  แสนสุริวงศ์และนาย สมศักดิ์  พละเสน
ทิศใต้  ขอบริจาคจากนายนิล   หมื่นจูม
ทิศตะวันออก  ขอบริจาคจากนายเปลี่ยน  พันธุ์สุวรรณ
ทิศตะวันตก    จดถนนสาธารณะ
เมื่อรวมเนื้อที่จากการบริจาคแล้วโรงเรียนจึงมีเนื้อที่ ๑๐๙  ไร่  ๑ งาน