กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิรพงษ์ เลิศลำหวาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณัฐนันท์ ธีรปรียวัฒน์
ครู คศ.1