ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิรพงษ์ เลิศลำหวาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ