ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิรพงษ์ เลิศลำหวาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวณัฐนันท์ ธีรปรียวัฒน์
ครูผู้ช่วย