ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>Black plum หว้า 48486
เอกสาร แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 48501
>เอกสาร โครงการปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ 48295
>เอกสาร งานประกันคุณภาพ 48254
>เอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล 48399
>เกียรติบัตรศิลปหัถตกรรม ครั้งที่67 ระดับเขตพื้นที่ 48573
ระเบียบโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร พุทธศักราช ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.17 KB 48461
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่16 พค 60 (ตัวอย่างแผน2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 88 BYTE 48217
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่16 พค 60 (ตัวอย่างแผน1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.46 MB 48444
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่16 พค 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.85 MB 48630
รายชื่อนักเรียนในระบบคัดกรองเด็กยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.89 KB 48174
>E-mail Obec ครูสามารถใช้งานobecmail ได้จากข้อมูลที่แนบให้ 48506
>เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 48536
>เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 ระดับเขตพื้นที่ 48612
แบบฟอร์มแผนการสอนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร Word Document ขนาดไฟล์ 51.2 KB 48570
>เอกสารประกอบการอบรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพม.23 48228
>แนวทางจัดการเรียนรู้เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียนม.1-ม.3 48607
>คู่มือจัดการเรียนรู้เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน 48629
>ตัวอย่างแผนการเรียนเศรษกิจพอเพียงม.ปลาย 48398
>ตัวอย่างแผนการเรียนเศรษกิจพอเพียงม.ต้น 48573